0.5 oz White Round Lotion Bar Tube Set - Dial Up - 1/2 oz - w/ cap